Actievoorwaarden Weleda

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Weleda Benelux SE gevestigd aan het adres Platinastraat 161, te Zoetermeer (hierna: "Weleda") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.skin-food.nl

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 Weleda is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Weleda daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Weleda bekend gemaakt worden via de website www.skin-food.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Weleda gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze Actie duurt 4 weken en begint op 24 augustus en loopt tot en met 20 september 2015. (hierna: "de Actieperiode").

2. De Actie

2.1 Deze Actie bestaat uit het bekijken van een filmpje en beantwoorden van 3 vragen, waarbij de juiste antwoorden na de deelname duidelijk worden. De deelnemers die gedurende de Actieperiode via de website van Weleda meedoen aan de test dingen door middel van beantwoording van de vragen na achterlating van de benodigde klantgegevens automatisch mee naar de prijzen. Via loting zal bepaald worden welke 2 personen een volledig verzorg biologisch 3 gangen diner, inclusief wijnarrangement, koffie en een 75ml Weleda Skin Food tube gewonnen hebben voor zichzelf en twee vriendinnen..

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.5 Weleda is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.6 Door deelname aan de Actie geeft u toestemming benaderd te worden voor volgende acties van Weleda.

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijs bij deze Actie is een volledig verzorgd biologisch 3 gangen diner, inclusief wijnarrangement, koffie en een 75ml Weleda Skin Food tube voor zichzelf en twee vriendinnen. Weleda vergoedt niet de kosten van vervoer naar/van het restaurant in Utrecht. Deze prijs is 4 maal beschikbaar, waarvan 2 voor deelnemers uit Nederland en 2 voor deelnemers uit België.

4.2 Waar relevant zal door of namens Weleda kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

4.3. Als de Deelnemer een prijs gewonnen heeft wordt hiervoor contact opgenomen met de Deelnemer. Indien de Deelnemer niet binnen 1 week na de einddatum van de Actie reactie geeft middels e-mail dan vervalt de prijs.

4.4. Een prijs kan niet worden geruild of worden omgezet in geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

5.2 Na afloop van de Actieperiode zullen de 4 deelnemers die gewonnen hebben bericht krijgen. Winnaars ontvangen per e-mail bericht van Branding a Better World. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.3 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Weleda. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.4 Gebruik van de door Weleda ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Weleda kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 De winnaars van de prijzen geven Weleda toestemming om hun namen en eventueel mogelijke foto's te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Weleda verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Weleda hebben daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Persoonsgegevens

7.1 Weleda zal de gegevens van de winnaars uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie.

8. Klachten

8.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Weleda.

8.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2015. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.

Doe mee!